COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016(în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra, precum și în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 679/2016.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, în calitate de operator de date cu caracter personal, ne asumăm obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Operatorul, în scopuri determinate, explicite și legitime poate să colecteze datele dumneavoastră personale precum nume, adresă, număr de telefon, adresă de email pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin e-mail, mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de bunuri sau servicii ale acestuia. De asemenea, operatorul poate folosi datele pentru a vă contacta în vederea verificării gradului de satisfacție pe care îl aveți în raport de serviciile/produsele oferite. În plus, operatorul colectează informații adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, mai precis în scopuri de marketing și de verificare a calității serviciilor oferite (reducerea la minimum a datelor colectate).

De asemenea, operatorul poate să procedeze la alcătuirea unor sisteme de evidență a datelor, acesta fiind definit de Regulament ca orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.

În plus, operatorul poate să procedeze la creare de profiluri, mai precis să utilizeze forme de prelucrare automată a datelor cu caracter personal și care constau în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale, dar rezumându-se doar la preferințele personale în privința produselor pe care Woodera le comercializează, nu și la alte aspecte prevăzute de art. 4 pct.4 din Regulament.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

De, asemenea, vă informăm că Regulamentul vă conferă o serie de drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt colectate și utilizate în scopurile anterior menționate de către operator.

Dreptul la informare și acces al persoanei vizate

Potrivit art. 15 din Regulament, dumneavoastră, în calitate de persoana vizată aveți dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează date cu caracter personal care vă privesc și, corelativ, puteți să aveți acces la datele respective, printr-o simplă cerere adresată operatorului.

În situația în care datele dumneavoastră sunt prelucrate de către operator, aveți dreptul de a solicita informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale. De asemenea, acolo unde este cazul puteți să primiți informații cu privire la perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a se stabili această perioadă. Nu în ultimul rând, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și detalii pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul la rectificare

Art. 16 din Regulament vă conferă dreptul, în calitate de persoană vizată să obțineți de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, dumneavoastră aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la opoziție

Vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la portabilitatea datelor

Mai exact, aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care sunteți în una dintre următoarele situații:

Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor sau în situația în care prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor.

O altă situație în care se poate solicita restricționarea prelucrării este cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal din bazele noastre de date, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Vă informăm că respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea unor obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație legală, ci și o valoare esențială.

Astfel, prin plasarea comenzii și prin selectarea opțiunii ”Am citit și sunt de acord ca datele mele personale să prelucrate în acord cu formularul de înștiințare” vă exprimați consimțământul liber și informat ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopurile expres și limitativ prevăzute în prezenta informare.